บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุรภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มุ่มสนับสนุนการพพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรมเหมาะสมและที่สำคัญมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฎิบัติงานกับ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ช่างบริการ (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ

 •   - มอบหมายงานบริการให้แก่ศูนย์บริการเครือข่าย (SN), ศูนย์ช่วยซ่อม (ASS) และศูนย์บริการแต่งตั้ง (MEAPEC)
  - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิก / คืนอะไหล่ ของศูนย์ SN, ASS, MEAPEC รวมทั้งเคลมอะไหล่เสีย
  - ติดตามงานค้างซ่อมที่ยังไม่แล้วเสร็จ
  - ให้ข้อมูล อธิบายรายละเอียด และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับงานซ่อมของศูนย์ SN, ASS, MEAPEC แก่ช่างบริการ
  - ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการซ่อมจากศูนย์ SN, ASS, MEAPEC
  - ตรวจเยี่ยม และประเมินมาตรฐานของศูนย์ ASS, MEAPEC ตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • - ชาย อายุ 22 – 30 ปี
  - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ, อิเล็กทรอนิกส์
  - มีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย 1 ปี
  - สามารถเดินทางต่างจังหวัด และขับรถยนต์ได้