สวัสดิการ
 • ประกันสังคม.jpg

  ประกันสังคม

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-(1).jpg

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี.jpg

  ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันชีวิต.JPG

  ประกันชีวิต

 • ประกันอุบัติเหตุ.JPG

  ประกันอุบัติเหตุ

 • ประกันสุขภาพ.JPG

  ประกันสุขภาพ

 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา-คู่สมรส-และบุตร.JPG

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

 • เงินช่วยเหลือต่างๆ-อุปสมบท-สมรส-คลอดบุตร-เสียชีวิต.JPG

  เงินช่วยเหลือต่างๆ อุปสมบท สมรส คลอดบุตร เสียชีวิต

 • เงินกู้สงเคราะห์.JPG

  เงินกู้สงเคราะห์

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี.JPG

  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 • เครื่องแบบพนักงาน.JPG

  เครื่องแบบพนักงาน

 • สิทธิในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน.JPG

  สิทธิในการซื้อสินค้า
  ราคาพนักงาน

 • ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ.JPG

  ชมรมกีฬา เพื่อสุขภาพ
  MKY’s Club

 • ห้องออกกำลังกาย.JPG

  ห้องออกกำลังกาย
  Fitness Room

 • อื่นๆ-ตามบริษัทประกาศ-(2).JPG

  อื่นๆ ตามประกาศของบริษัท